Právní upozornění english português České

Vědění je moc

Vzdělání pro všechny

 

Shrnutí

Vzdělání může snížit extrémní chudobu a pomoci dosažení rozvojových cílů. Vzdělání znamená více než získávání znalostí. Umožňuje lidem rozvíjet jejich potenciál.

Cílem naší instalace na téma Rozvojového cíle tisíciletí (MDG) „Vědění je moc“ bylo zvýšit povědomí o významu vzdělání v rozvojovém procesu a poskytnout konkrétní údaje o MDG 2 („ Dosáhnout základního vzdělání pro všechny “). Spojili jsme rovněž témata vzdělávání, lidských práv, pokroku a rozvoje. Výchozím bodem bylo vytvoření virtuální učebny v dokumentačním středisku Městského muzea Loures.

Podrobnosti

 • Instalaci tvoří školní lavice z 50. let s moderním školním notebookem. Notebook byl před několika lety vyvinutý v Portugalsku a sponzorovaný vládou v rámci technologického plánu zaměřeného konkrétně na vzdělávání (podobně jako iniciativa „Jeden notebook pro každé dítě“). Portugalský návštěvník si u obou předmětů okamžitě vybaví souvislost se vzdělávacím systémem, a nebude mít problém zařadit je do správného období.
 • Nad školní lavicí je velký plakát uvádějící fakta o nedostatku vzdělání ve světě.
 • Notebook zobrazuje stránku Tumblr s médii (fotografiemi a videozáznamy) na téma vzdělávání, především svědectví afrických dětí, které se snaží odpovědět na otázku „Čím chceš být, až vyrosteš?“. Řada dětí chce být odborníky a věnovat se kariéře, jež vyžaduje pokročilé akademické dovednosti a propracovaný vzdělávací systém (lékaři, právníky a učiteli). Prostředí, kde se nacházejí (škola bez dostatečných zdrojů), návštěvníka přivede k myšlence, že vzdělání by těmto dětem umožnilo splnit si sen, pokud však nebudeme jednat okamžitě, brzy dospějí a jejich sen se rozplyne.
 • Webová stránka rovněž návštěvníky vyzývá k nahrání vlastního videa či fotografie ilustrující vysněnou práci.
Museo Mundial_PT_Knowing_1

Pohled na instalaci o základním vzdělávání

Museo Mundial_PT_Knowing_2

Notebook ukazuje děti, které se snaží odpovědět na otázku „Čím chceš být, až vyrosteš?“

Museo Mundial_PT_Knowing_3

Nad školní lavicí je velký plakát uvádějící fakta o nedostatku vzdělání ve světě

  Rozpočet a zdroje

  Školní lavice – součást výstavy

  350 €

  Notebook/tablet

  600 €

  Plakát/infografika

  1 200 €

  Fotografie a videa

  200 €

  Celkem

  2 350 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Analýza

  Na začátku je rozhodující pečlivě analyzovat podmínky na místě, kde bude instalace umístěna. Volba umístění musí splňovat místní kritéria a kritéria rozvojových cílů tisíciletí (MDG), a návštěvníkovi umožňovat oba tyto aspekty jasně identifikovat a uvědomit si jejich souvislost. Za tohoto předpokladu a vzhledem k realizaci konkrétního cíle (MDG 2) se jako vhodná volba osvědčilo dokumentační středisko muzea.

  2. krok:
  Souvislosti

  Po výběru umístění bylo nutné zamyslet se nad typem instalace, realizací a plány. Naším úkolem bylo zabývat se problematikou vzdělávání a překlenout propast mezi místním kontextem města Loures a širším kontextem tzv. rozvojových zemí. Cílem bylo vytvořit školní třídu, jež by kombinovala běžnou i virtuální výuku. Proto jsme použili školní lavici z 50. let a moderní notebook z konce roku 2010, a další rozměr instalace získala přidáním místních knih, fotografií a mapy světa znázorňující informace o vzdělávání v tzv. rozvojových zemích.

  3. krok:
  Pusťte se do práce

  Co chceme sdělit? Jak návštěvníkům jasně a vizuálně zpřístupnit údaje o vzdělávání ve světě a poukázat na nerovnosti? Jak prezentovat důkazy o pokroku a nezdarech v posledním desetiletí? Vzhledem k tomu, že bylo nutné pokrýt širokou škálu oblastí, tým usoudil, že nejefektivnějším nástrojem pro prezentaci údajů a čísel budou počítačové grafiky.

  4. krok:
  Diskuze s místními dodavateli

  Návrh působivé infografiky vyžaduje specializované znalosti statistiky, komunikace a designu. Jakmile jsme je zapracovali do rozpočtu, sešli jsme se s dodavateli a seznámili je s naší myšlenkou. Význam vzdělávání jsme chtěli zdůraznit uvedením zemí s nejvyšším a nejnižším počtem žáků základních škol, deseti zemí s nejvyšší mírou nerovnosti pohlaví v přístupu k základnímu vzdělání a zemí s nejvyšším počtem dětí, které nechodí do školy. Během setkání vyšlo najevo, že počítačové grafiky sice mohou ilustrovat globální vzdělávací problémy, ovšem nedávají prostor skutečným účastníkům vzdělávacích systémů. Proto jsme se rozhodli shromáždit obrázky a videa dětí a rozhodli se zaměřit na děti z portugalsky mluvících zemí, protože organizace IMVF svou rozvojovou práci zaměřuje právě na tyto oblasti. Každé dítě mělo vyjádřit svou největší touhu a ambici do budoucna. Návštěvníci tak byli konfrontováni se svědectvím skutečných lidí, nejen s čísly na stěně.
  Obrázky a videa se nejlépe šíří prostřednictvím webové stránky, kterou lze zobrazit na malém notebooku/počítači Magellan (což je portugalské inovativní řešení pro vzdělávání). Webovou stránku vytvořili dodavatelé a spravuje (a neustále aktualizuje) ji muzeum prostřednictvím bezplatné platformy.

  → Poznámka: Na začátku realizace deseti instalací organizace IMVF informovala místní dodavatele o všech deseti instalacích a vyžádala si tři dřívější rozpočty od různých muzejních společností (poskytovatelů služeb).

  → Nezapomeňte: Úspěšná realizace závisí na dodržování harmonogramu, který umožňuje koncentraci více úkolů. Při přípravě harmonogramu byly posouzeny i dříve neplánované prvky, a plán byl odpovídajícím způsobem upraven.

  5. krok:
  Materiály

  Virtuální škola – Na školní lavici z 50. let je notebook (Magellan). V něm spuštěný software umožňuje přehrávat videonahrávky svědectví odhalující význam vzdělání pro lidi z tzv. rozvojových a rozvinutých zemí. Návštěvníci také mohou shlédnout a poslechnout si soubor přednášek TED Talk o významu vzdělání. 
  Software v počítači umožňuje ověřování faktů, čísel a infografik o MDG 2. Návštěvníci také mohou zjistit informace o osvětových kampaních zaměřených na význam vzdělání. Zapojení cílových skupin/návštěvníků slouží další software, který návštěvníky muzea vyzývá ke sdílení vlastních příspěvků o významu vzdělávání.

  Fotografie a videa – Fotografie nebo videa slouží jako odkaz na skutečnou situaci; je totiž důležité mít s danými zeměmi reálný kontakt. Ke shromáždění svědectví slouží soubor několika otázek a pokyny pro tazatele a dotazovaného, které vysvětlují celkový cíl a účel projektu, jeho trvání a záměr pořídit záznamy. Podle našeho názoru je rovněž velmi důležité, aby se dotazovaní vyjádřili ke konečnému produktu a před jeho zveřejněním vyjádřili svůj písemný souhlas.

  → Poznámka: Požádat o jasné svolení k použití materiálu je naprosto zásadní. Nemůžete-li jasné svolení získat, informace o projektu předejte tak, aby zúčastněné strany jasně chápaly důsledky pořízení snímků/videozáznamů a to, jak se budou v budoucnosti používat.

  List/leták – Informace, které jsme chtěli sdělit, zahrnovaly: kontext, fakta a čísla, další informace, výzvu k akci, spojitost muzea s cíli MDG a fotografie.

  Webová doména – Vymyslete název digitální platformy. Není-li bezplatná, webové stránky zaregistrujte a zaplaťte doménu (platba se provádí každoročně).

  Infografika – Důležité je určit velikost infografiky, typ použitých materiálů a umístění. Ověřte také, zda nepotřebujete nějakou podporu. Všechny nezbytné údaje a informace pro výrobu infografiky připravte a shromážděte předem, nejlépe během první fáze realizace.

  6. krok:
  O co nám jde

  Co bychom měli sdělit? Po určení typu instalace a jejího umístění je nezbytné zamyslet se nad tím, co chcete sdělit, a tento záměr si zapsat.

  Rešerše – Shromážděné údaje musí být co nejpřesnější a co nejaktuálnější. To vám usnadní využití osvědčených, důvěryhodných a odborných zdrojů a velmi kvalitní rešerše. Při řešení témat, jakými jsou cíle MDG, je téměř nutností navštívit webové stránky OSN. My jsme využili stránky mezinárodních organizací s praxí v oblasti vzdělávání a propagace všeobecného základního vzdělání.

  Psaní – Jakmile shromáždíte data a další informace, připravte statistické údaje pro počítačovou grafiku a podrobnější informace pro sepsání textů doprovodných materiálů, včetně webové stránky a webové platformy.

  Instruktáž k fotografiím – Abychom kolegům v tzv. rozvojových zemích usnadnili získávání fotografií, seznámili jsme je s projektem Mundial Museo. Vyvstala řada důležitých otázek. Fotografie nebylo vždy možné získat, protože některé projekty nepracují přímo se školami, a oslovit vzdělávací organizace nebylo tak snadné. Podařilo se však získat fotografie a videozáznamy ze škol v Angole, Guinea-Bissau a Východního Timoru.

  → Poznámka: Fotografie pokud možno vytiskněte a všem účastníkům zašlete. V našem případě jsme je zaslali všem timorským dětem, které do projektu poskytly své snímky.

  Všechny shromážděné informace jsme pak zaslali místním dodavatelům, aby měli dostatek času na své návrhy a odpovídající doprovodné materiály.


  7. krok:
  Schválení doprovodných materiálů

  List/leták: Doprovodné materiály jsou důležité, aby se návštěvníci nad tématem zamysleli a analyzovali poskytnuté informace. V našem případě byl text jasný: opírá se o důkazy i čísla.

  Rozhodli jsme se využít weby, které návštěvníky vyzývaly k činu. Naším společným cílem je mobilizace občanů k podpoře sociální spravedlnosti. Chtěli jsme proto podpořit individuální zodpovědnost. Vybrali jsme dva mezinárodní weby a jeden národní, abychom návštěvníkům představili globální rozměr tématiky.

  List/leták by měl na dané téma vizuálně odkazovat. V našem případě byl list/leták vytvořen v odstínech zelené, aby odpovídal odstínu oficiální ikony rozvojových cílů tisíciletí. Leták byl vytištěn na papír formátu A3, který lze složit na šest částí, přičemž zadní stranu lze použít jako plakát. Obsahoval fotografii dítěte, název instalace, QR kód odkazující na oficiální facebookovou stránku projektu a název projektu. Splňoval také požadavek zviditelnění sponzorů projektu.

  → Poznámka: Schvalování listu může být náročný a pomalý proces. Chcete-li ušetřit čas, požádejte někoho o korekturu a kontrolu konečné verze. Pokud jde o fotografii, vyžádejte si několik různých návrhů. I když je nevyužijete na listu či letáku, lze je později uplatnit v digitálních médiích. Po schválení se list/leták odešle do tisku (2 000 kopií).

  Informační stánek: Jakmile se rozhodnete využít list/leták, je důležité navrhnout vhodný stánek. Pro projekt Museo Mundial byl vybrán informační stánek, jehož horní část odpovídá ikoně MDG 2. Názvy a loga sponzorů jsou vytištěny na boční straně stánku.

  Infografika: U vytváření infografiky je nutné dodržet určitá kritéria. Vědci zjistili, že barevná vizualizace zvyšuje ochotu číst o 80 %. Infografiky jsou přístupnější, srozumitelnější a přesvědčivější. Jsou snadněji zapamatovatelné, dobře se sdílejí a zaujmou. V našem případě infografika uvádí tyto údaje: deset zemí s nejnižším počtem žáků základních škol, deset zemí s nejvyšším nárůstem počtu žáků základních škol v letech 2000 až 2010, deset zemí s nejvyšší mírou nerovnosti pohlaví v základním školství a deset zemí s nejvyšším počtem dětí, které nechodí do školy. Uvádí také počet dětí navštěvujících základní školy na celém světě podle kontinentů.

  Webová platforma: Platforma je rozdělena do sedmi částí:

  O projektu Museo Mundial – stručné představení projektu
  Vzdělávání ve světě – infografika
  Galerie – fotografie ilustrující plány dětí a přednášky TED Talk na toto téma
  Svědectví – videa dětí a mladých lidí reagujících na řadu otázek, například „Čím chceš být, až vyrosteš?“, a na téma vzdělávání v jejich zemi. Pro zveřejnění online bylo vybráno devět svědectví
  Čím chci být, až vyrostu – fotografie mladých lidí, kteří prozradili, jaké profesi by se v budoucnosti chtěli věnovat
  O vzdělávání  – zprávy a videa o problémech globálního vzdělávání
  Řekněte svůj názor/Podělte se o své vzpomínky – tato část slouží k monitorování zájmu návštěvníků. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli využít elektronické zařízení k pořizování a okamžitému zveřejnění fotografií, tato část se nevyužívá pravidelně

  → Poznámka: Tento problém lze vyřešit. Informace shromáždí interpretační, mediační a vzdělávací služby muzea během prohlídek s průvodcem. Návštěvníci budou vyzváni, aby spontánně nahráli vlastní vzkaz, pořídili snímek a odeslali krátký videozáznam.

  Cedule – Někdy je důležité vyvěsit cedule, jež návštěvníka upozorní a navedou na správné místo. Naše cedule byla umístěna před kaplí (muzeum se totiž nachází ve starém klášteře).

  8. krok:
  Umístění instalace

  Po vytištění a přípravě všech materiálů je nezbytné určit nejvhodnější datum umístění instalace. Nezapomeňte na dokumentaci a zkontrolujte, zda je vše v pořádku, na místě a v souladu s tématem.

  Původně byla infografika připevněna na stěnu vedle školní lavice. Použité lepidlo však nebylo dost silné, a nevydrželo mnoho dní. Proto jsme infografiku umístili do horní části lavice.
  Na lavici je také notebook, který je zapnutý, aby vzbudil zvědavost návštěvníků.

  → Poznámka: Větší obrazovka by byla lákavější a umožňovala by také delší interakci s webovými stránkami.

  Na lavici byl umístěn i text, který návštěvníky vyzývá k zaslání jejich názorů na význam vzdělání v jejich životě. U školní lavice je informační stánek s listy/letáky.

  Pro účely zpětné vazby jsme poblíž umístili dvě láhve. Jedna je prázdná s nápisem „Vhoďte svůj hlas“, druhá obsahuje oblázky, které mohou návštěvníci vyjmout a vhodit do první láhve, pokud se jim instalace líbila.

  9. krok:
  Plán šíření informací a komunikace

  Projekt usiluje o co nejvyšší návštěvnost, proto je pro každou z deseti instalací vytvořen komunikační plán. Ten určuje klíčové instituce, na které je třeba se obrátit, i médium a typ poselství, které chceme sdělit.

  Facebook – Connected for a Better World.
  Facebook je vzhledem ke svému rozšíření v Portugalsku účinný komunikační prostředek. Dřívější rešerše pro vytvoření listu/letáku nám umožnily předem vytvářet působivé příspěvky pro facebookovou stránku projektu.

  Zásadní je pochopit dopad instalace na média. I proto je důležité připravit a rozeslat tiskové zprávy do médií, zejména do místního tisku.

  Flash e-maily
  Za účelem dalšího rozšíření informací o instalaci byl vytvořen flash e-mail obsahující plakátovou fotografii, stručný text o daném tématu, shrnutí projektu a seznam organizací, které ho financovaly.

  Instalace je nutné zveřejňovat systematicky a pokud možno prostřednictvím vlastních (vnitřních) komunikačních platforem všech zúčastněných stran a partnerů. Naši instalaci proto propagovala oficiální facebooková stránka projektu, webové stránky organizace IMVF a sítě našich partnerů.

  10. krok:
  Představení instalace

  Účast na oficiálním zahájení instalace není vždy možná. U této instalace jsme se rozhodli pro virtuální otevření, tedy masivní využití facebookové stránky projektu. Různé části instalace představilo fotoalbum. Instalaci jsme představili 25. března, tedy během měsíce oslav Dne žen.

  11. krok:
  Monitoring

  Má-li být instalace efektivní, je nutné ji každý týden monitorovat. V našem případě je nutné požádat o zpětnou vazbu zaměstnance muzea a předávat všechny možné návrhy návštěvníků.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Kontrast mezi starým vzdělávacím systémem (školní lavice z minulého století používaná během portugalské diktatury) a moderním vzděláváním (notebooky určené pro děti) podporuje diskusi.
  • Navíc byla vytvořena atraktivní infografika znázorňující „svět jako globální vesnici“, kde vše souvisí se vším (tedy vzdělávací paradigma, které dětem zprostředkovaly notebooky).

  Zápory

  • Klíčovým pojmem při realizaci instalace byla adaptace. Původně jsme chtěli využít tablet (s automatickým spuštěním nahrávek a fotografií), to se však z bezpečnostních důvodů muselo změnit. Rozhodli jsme se tedy pro malý počítač (notebook pro děti s názvem Magellan), malá obrazovka ovšem stěžovala čtení webové stránky.
  • Kvůli absenci bezdrátového internetového připojení v muzeu instalace přišla o část svého potenciálu (návštěvníky nemohli nahrávat vlastní svědectví). Webové stránky Tumblr jsou přístupné prostřednictvím pevného připojení.
  • Třebaže návštěvníci instalaci velmi dobře přijali, a podpořila jejich debaty a úvahy, nemohli se podělit o vlastní zkušenosti (s vlivem, jaký mělo vzdělání na jejich život). Snad by bylo lépe, pokud by měli své myšlenky napsat.

  Reakce návštěvníků

  • Dotázaní návštěvníci pozitivně hodnotili následující: prezentaci tématu pomocí počítače, počítačovou grafiku usnadňující porozumění problematice, problémům a nerovnostem ve vzdělávacích systémech na světě, dostupnost webu a způsob, jakým vyzývá k účasti, vhodnost umístění instalace do muzejního dokumentačního střediska.

  Odkazy a další zdroje

  OSN: MDG 2 – Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

  www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

  Program OSN pro rozvoj (UNDP): Dosažení všeobecného základního vzdělání – Jaká je situace?

  www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg2.html

  UNICEF:

  www.unicef.org/

  Světová banka: Rozvojové cíle tisíciletí (MDG)

  www.worldbank.org/mdgs/education.html

  Girl Effect:

  www.girleffect.org/why-girls/

  Women Deliver:

  www.womendeliver.org/

  The Guardian: Proč jsou investice do vzdělání dívek v zájmu všech

  www.theguardian.com/sustainable-business/business-girls-education-partner-zone-unicef

  Every woman every child:

  www.everywomaneverychild.org

  The Malala Fund:

  www.malala.org

  TALIS: Mezinárodní průzkum OECD o vzdělávání a učení

  www.oecd.org/edu/school/talis.htm

  Global campaign for education (Globální kampaň za vzdělávání)

  www.campaignforeducation.org/pt/

  Global Education First Initiative:

  www.globaleducationfirst.org

  A World At School:

  www.aworldatschool.org/

  UN Women: Pokrok při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí pro ženy a dívky

  www.unwomen.org/en/news/in-focus/mdg-momentum

  Iniciativa OSN pro vzdělávání dívek (UNGEI):

  www.ungei.org/whatisungei/index.html

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU