Právní upozornění english português České deutsch

Obchodní cesty

Globální produkty v každodenním životě

 

Shrnutí

Instalace o obchodu je umístěna v Přírodovědném muzeu v Norimberku. Ukazuje podobnosti a změny v přeshraničním obchodu a soustředí na řadu různého artiklu. Navíc poukazuje na problémy ve výrobě a podporuje udržitelné alternativy, například fair trade.

Instalace se nachází v archeologické části muzea a váže se k expozici historického města Petra (v dnešním Jordánsku). Instalace znázorňuje zboží ze starověku, jako jsou kadidlo, skořice a myrha, a starověké obchodní cesty i dnešní oblíbené komodity, například kávu, vanilku a kaučuk. Krabice s různým obchodovaným zbožím umožňují návštěvníkovi zboží, přivonět a dozvědět se více o rostlinách a jednotlivých artiklech.

Podrobnosti

 • Instalace je rozdělena do dvou informačních panelů s dvěma mapami. Na levé straně je zobrazena starověká „cesta kadidla“. Šipky na této staré obchodní cestě ukazují přepravu starověkého artiklu, například kadidla, skořice a myrhy z Indie, Číny a oblasti dnešního Jemenu a Ománu na Arabský poloostrov a do Říma a Athén.
 • Informační text popisující mapu vysvětluje, jak byl starověký obchod charakterizován řadou různých obchodních stanic, karavanserájí a poplatků mezi jednotlivými městy a regiony. Proto bylo zboží zdaleka velmi drahé.
 • Vpravo je další informační panel. V protikladu ke starověké mapě znázorňuje mapu moderního světa a zboží, jež pochází z celého světa a končí v Německu. Zobrazuje například kávu, kaučuk, vanilku, sisal a palmový olej. Hlavní exportéry a Německo spojuje šipka, která vizualizuje obchodní spojení.
 • Informační text k mapě vysvětluje, že celosvětový obchod jen za posledních 50 let vzrostl o více než 1 500 % a do našich domovů přináší čím dál více zboží z celého světa. Kromě možností však tento vývoj přináší také problémy. Jedním z nich je vykořisťování dělníků a globální úvěrový dumping. Malí výrobci v chudých zemích nemívají v důsledku konkurence na světovém trhu slušné pracovní podmínky. Jako jedno z možných řešení je představen fair trade („férový/spravedlivý obchod“).
 • 10 krabic pod mapami obsahuje ukázky materiálů ze starověkých i moderních globálních výrobků. Víko každé krabice však znázorňuje pouze rostlinu, která se pro konečný produkt sklízí. Návštěvník tak může hádat: Který z uvedených artiklů patří k jaké rostlině? Otevřením krabice získá odpověď: obsahuje totiž praktickou ukázku materiálu, několik fotografií zemědělců a údaje o zemi původu a pracovních podmínkách.
 • Díky této instalaci se může návštěvník dozvědět o podobnostech a změnách v přeshraničním obchodu:
  - Prohlédne si a porovná obě mapy. Obsahují nové informace i pro ty, kteří mají o tématu globálního obchodu a fair trade dobré znalosti.
  - Hmatem a čichem se seznámí s různým zbožím v krabicích.
  - Vytvoří si názor na celosvětový rozsah tohoto fenoménu a jeho sociální, politické a hospodářské problémy.
  - Získá potřené informace a jako spotřebitel může změnit postoj k Rozvojovému cíli tisíciletí 8 („Budovat světové partnerství pro rozvoj“).
Overview_Trade

Pohled na instalaci obchodních cest dříve a nyní

Modern_Trade

Moderní mapa světa představuje obchodní zboží z celého světa, které končí v Německu

Coffee_Trade

Krabice pod mapami obsahují ukázky materiálů ze starověkých i moderních globálních produktů (zde kávu)

Boxes_Trade

Otevřené krabice obsahují vzorky zboží, několik fotografií zemědělců a údaje o zemi původu a pracovních podmínkách

  Rozpočet a zdroje

  Informační panel – designér

  200 €

  Mapa – editor

  100 €

  Informační panel – tisk

  460 €

  Krabice – truhlář

  1220 €

  Krabice – ukázky zboží

  50 €

  Krabice – editace, návrh a tisk nálepek

  200 €

  Celkem

  2230 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  Volba objektu a tématu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. K předmětům, jež mohou souviset s tématem obchodu, patří například starověký (obchodovaný) artikl, nádoby pro přepravu zboží, například láhve a hrnce, staré mapy, starověké vozy apod.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, se kterým chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitého u daného předmětu. V našem případě jsme se například rozhodli přímo do instalace začlenit starověkou „cestu kadidla“. Zboží jsme vystavili jako praktické předměty stejně jako krabice s moderním zbožím.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled obchodu obecně, nebo ukázat konkrétní perspektivu? My jsme chtěli ukázat vzájemný vztah nákladů na dopravu (v minulosti vysokých, dnes však nízkých) a množství globálního zboží, které je v každodenním životě běžné (málo zboží v minulosti, dnes mnoho), i odpovědnost za fair trade u spotřebitelů se silnějším vztahem k obchodu.

  Určitý aspekt obchodu lze samozřejmě zdůraznit mnoha jinými způsoby. Zajímavé perspektivy přinášejí i témata jako například důsledky obchodu pro místní komunity, začátek iniciativy fair trade, systém fair trade dnes a jeho pozitivní dopady na zemědělce, rozměry obchodu ve starověku a dnes, moc velkých podniků, předmět cla, dotace a dohody jako TTIP, apod.

  Limitujícím faktorem pro výběr tématu může být velikost místa, jež máte v muzeu k dispozici. Vzhledem ke zvoleném tématu je nutné předem zkontrolovat i technické vybavení muzea, které rovněž ovlivňuje konečné vyznění instalace.

  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se automaticky objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice!

  2. krok:

  Vytvoření prvního návrhu

  Navrhněte první koncept celé instalace, včetně umístění a obsahu informačních tabulí a krabic. V našem případě jsme mohli téma starověkého a moderního obchodu umístit na jeden kombinovaný velký informační panel, nebo na dva samostatné panely. Rozhodli jsme se pro dva samostatné panely, protože umožňují aktualizaci obsahu o moderním obchodu po několika letech bez nutnosti znovu tisknout téma starověkého obchodu (které tak rychle nezastará).

  Pokud jde o práci se dřevem, snažte se ji přesně specifikovat již v návrhu, můžete tak velmi ovlivnit odhady nákladů truhlářem. Použití pravého dřeva vyžaduje kvůli stabilitě jiné profily krabic než lepené dřevo nebo PVC. Navržená velikost krabic tak určí, jaký druh materiálu je lepší použít. To pak mění cenu.

  3. krok:

  Odhad nákladů

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Chcete-li připravit podobnou instalaci, budete potřebovat truhláře, designéra a tiskárnu.

  S truhlářem se snažte probrat všechny otázky funkčnosti dříve, než dostanete odhad nákladů. V našem případě například z návrhu vyvstala otázka, jak nechat víka krabic otevřená tak, aby nespadla na ruce návštěvníkům, jakmile vezmou krabice do rukou. Truhláři navrhovali různá řešení, jejichž výsledkem byly různé cenové nabídky.

  4. krok:

  Vytvoření obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro informační tabule, mapy a krabice. Požádejte partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili. Zaplaťte profesionálního lektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu. Text instalace by měl být poměrně krátký, protože o pozornost návštěvníků soutěží s krabicemi.

  Vyberte obrázky, grafiku a produkty, které zdůrazní obsah. Zeptejte se vlastníků autorských práv, zda můžete jejich materiál použít pro vzdělávací účely. V některých případech bude zřejmě nutné za použití materiálu zaplatit. Hodně fotografického materiálu o obchodovaném zboží jsme získali přímo od importérů, kteří jej nabízejí zdarma.

  Pokud jde o výběr produktů pro „čichové“ krabice, neexistují prakticky žádné omezení. Důležité je jen zvolit takové materiály, které nezanechávají skvrny. Pro naši instalaci jsme vybrali zboží každodenní spotřeby (kávu, vanilku) i exotičtější artikl (kaučuk, palmový olej ve sklenici).

  5. krok:

  Odeslání finálních návrhů subdodavatelům

  Jakmile jsou připravené texty a vybrané obrázky, můžete vše odeslat designérovi.

  Velkým nákladovým faktorem je výroba map starověkého světa (na rozdíl od map aktuálních), protože na internetu je jen velmi málo materiálu zdarma. Za většinu starých map pak je nutné zaplatit nebo na jejich reprodukci budete potřebovat smlouvu s designérem (jako my).

  Technický návrh dřevěných krabic odešlete truhláři. Pro truhláře je velmi užitečné, pokud technický návrh obsahuje také informace o grafickém rozvržení instalace. Bude tak vědět, kam se na krabicích umístí popisky s texty a obrázky, a při jejich výrobě pak nedojde k chybám (např. k umístění šroubů v místech, kam je nutné později nalepit popisky apod.)

  Totéž platí i pro grafického designéra. V jeho případě technický návrh umožní, aby zabránil chybám v grafickém návrhu popisků a informačních tabulí a přesně pochopil velikost a umístění všech prvků instalace.

  6. krok:

  Uspořádání praktického materiálu

  Během výroby subdodavatelů můžete uspořádat materiál pro krabice. Otázka, na koho se obrátit, závisí na tom, co do nich dáte. Naše zdroje vypadaly takto:

  Většina starověkého zboží byla k dispozici v depozitáři muzea, například kadidlo, skořice a myrha.

  Kávu a vanilkové lusky fair trade dnes snadno seženete v obchodech se zdravou výživou i v supermarketech. Chcete-li, aby byl materiál zajímavější, můžete využít syrové kávové plody nebo nepražená kávová zrna od přímých dovozců. Kávové plody však musí být konzervované (např. navoskované), jinak rychle shnijí.

  Sisal jako surovina je k dispozici v internetových obchodech.

  Surový palmový olej lze zakoupit v obchodech se zdravou výživou nebo asijskou kuchyní.

  Přírodní kaučuk lze objednat pouze u některých dovozců a firmám se dodává v ohromných objemech o stovce kilogramů i více. Podařilo se nám však zdarma získat několik vzorků přímým kontaktováním oddělení marketingu jedné dovozní společnosti.

  7. krok:

  Poslední úpravy

  Kolečka úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav. Pro zpětnou vazbu se snažte udržet malý okruh osob, aby se šetřil čas a proces úprav byl pro všechny aktéry transparentní.

  U truhlářské práce na instalaci se snažte vše zkontrolovat před odvozem krabic do muzea, aby se případné opravy mohly provést ještě před instalací. Není-li osobní kontrola možná, truhláře předem požádejte o zaslání fotografií krabic.

  8. krok:

  Výroba a instalace v muzeu

  Po vašem schválení designér odešle konečný návrh do tiskárny, a vytištěné informační tabule a popisky na krabice se odešlou do muzea. Po obdržení dřevěných krabic je posledním krokem v procesu sestavení instalace v muzeu.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Velkou výhodou této instalace je, že informace návštěvníkům poskytuje nejen vizuálně, ale i prostřednictvím hmatu a čichu. Vyvolává proto velkou pozornost.
  • Téma obchodu lze navázat na mnoho muzejních exponátů. Proto je tento typ instalace velmi flexibilní a lze ho snadno reprodukovat v různých muzejních podmínkách.

  Zápory

  • Instalace vyžaduje určitou údržbu. Předměty v krabicích po nějaké době „zmizí“, protože návštěvníci si mohou několik vanilkových bobů či jiných materiálů z krabic odnést domů. Pracovníci muzea proto musí krabice pravidelně doplňovat.

  Získané poznatky

  • Tato instalace nás naučila, jak cenné je zjištění, které materiály nabízí muzeum ve svém depozitáři. V našem případě šlo o širokou škálu obchodního artiklu ze starověku. Tyto materiály byly začleněny do instalace, a zkušenost návštěvníka tak obohatily.

  Reakce návštěvníků

  • Jak jsme předpokládali, návštěvnici na instalaci hodně oceňovali barvy a vůně.

  Odkazy a další zdroje

  Fair Trade International:

  www.fairtrade.net  (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  Světová obchodní organizace:

  www.wto.org  (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  International NGO-Network „Our World Is Not For Sale“:

  www.ourworldisnotforsale.org  (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  Informace o mezinárodních obchodních zákonech:

  www.worldtradelaw.net  (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  Světová banka: Informace o činnosti Světové banky (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  www.worldbank.org  (poslední přístup dne 8. 5. 2016)

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU