Právní upozornění english português České deutsch

Vzdělání pro všechny

Učení pro lepší svět

 

Shrnutí

Míra zapsaných žáků do základních škol v tzv. rozvojových oblastech stoupla v roce 2015 na 91 % z 83 % v roce 2000. Počet dětí, které základní školu nenavštěvují, celosvětově klesl téměř na polovinu – odhadem na 57 milionů dětí v roce 2015 ze 100 milionů dětí v roce 2000. Přesto bylo v roce 2015 základní vzdělání pro všechny stále v nedohlednu.

V navštěvování školy dětem brání chudoba, války a konflikty. Nedostatek odborných učitelů, velké třídy, vzdělávání v cizích jazycích apod. zase velkému počtu žáků brání, aby se naučili alespoň základy. Zhruba 250 milionů dětí se neučí základní dovednosti, třebaže polovina z nich stráví ve škole nejméně čtyři roky.

Následující instalace tato fakta o celosvětovém vzdělávání spojuje se vzdělávací situací Nivchů, etnické menšiny z východní Sibiře, jejíž kulturní tradice a životní podmínky představuje Muzeum Norimberku. Instalaci tvoří informačních panely, sbírky učebnic a pracovní listy pro návštěvníky.

Podrobnosti

 • Na výstavě v muzeu je replika tradičního zimního domu Nivchů. Instalace je umístěna uvnitř tohoto domu. Jde o místo pro celou rodinu, kde si děti hrály, spaly a dělaly úkoly do školy. Informační tabule v domě představuje téma vzdělávání a spojuje je s životem Nivchů. Vysvětluje, co, kdy a kde se děti Nivchů učily před sto lety. Co se stalo s jejich jazykem v systému národních škol? Děti Nivchů čelily problémům, které jsou v mnoha zemích globálního jihu aktuální i dnes: nerozuměly rusky mluvícím učitelům a postupem času svůj jazyk přestaly používat.
 • Další části instalace se zaměřují na školní vzdělávání v dalších rozvojových oblastech světa. Výstavní kniha obsahuje několik infografik o školní docházce a fotografie škol v Maroku, Papuy-Nové Guiney a Mali, tedy ve třech zemích, jež hrají v muzejní výstavě důležitou roli. Krabice s učebnicemi pro 1. třídu z různých zemí světa návštěvníky vyzývá k tomu, aby se seznámili s různými vzdělávacími přístupy. Pracovní list je pak vybízí, aby se „naučili psát“ ve čtyřech různých abecedách.
 • Rozměry instalace: tabule – 540 × 800 mm, čtvercová krabice – 350 × 350 mm, kniha - cca A4
 • Instalace odkazuje na Rozvojový cíl tisíciletí 2 („Dosáhnout základního vzdělání pro všechny“).
Overview_Education

Pohled na instalaci Museo Mundial o globálním vzdělávání

Board_Education

Informační tabule v domě představuje téma vzdělávání a spojuje je s životem Nivchů

Box_Education

Krabice s učebnicemi z různých zemí světa návštěvníky vyzývá k tomu, aby se seznámili s různými vzdělávacími přístupy

Worksheet_Education

Pracovní list je vybízí, aby se „naučili psát“ ve čtyřech různých abecedách

  Rozpočet a zdroje

  Doba přípravy:

  Asi 12 týdnů se 2 zaměstnanci pracujícími na částečný úvazek (15 + 2 hodiny týdně).
  (Bez shromažďování knih)

  Potřebný rozpočet:

  Návrh/rozvržení informační tabule, knihy a abecedy

  640 €

  Tisk informační tabule, knihy a abecedy (200)

  480 €

  Dřevěná krabice

  30 €

  Učebnice jako použitelný materiál

  100 €

  Celkem

  1250 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  První orientace

  Navštivte muzeum, se kterým budete spolupracovat, a seznamte se s výstavou.

  2. krok:

  Výběr obsahu

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Podoba každého nástroje velmi závisí na konkrétním vybraném muzeu a jeho depozitáři. Toto rozvojové téma lze navázat například na dětské problémy, hračky, každodenní život dětí nebo na straně druhé otázky vědy nebo poznání.

  Snažte se vytvořit srozumitelné a snadné propojení tématu se stávajícími exponáty.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, se kterým chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitého u daného předmětu.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled pokroku ve vzdělávání na celém světě? Chcete se soustředit na určitou část příběhu? Na kterou?

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Zjistěte, jak velký prostoru je v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, jakou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.

  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se samozřejmě objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice.

  3. krok:

  Pracovní plán

  Vytvořte první pracovní verzi svého nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Návrh by již měl zahrnovat plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost svého nápadu. Měla by zahrnovat i časový harmonogram realizace. Formulujte pracovní verzi, na které se všichni shodnou, a odešlete ji všem partnerům.

  4. krok:

  Subdodavatelé

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů nákladů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Snažte se získat doporučení na subdodavatele, kteří již v muzeích pracovali. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte. Vyberte si pracovní partnery.

  5. krok:

  Sbírání materiálu

  Sbírání materiálu je u tohoto nástroje prvořadou činností. Potřebovat budete knihy a fotografie. My jsme požádali přátele, kolegy a studenty jazyků, aby na svých cestách kupovali nové i použité učebnice. Nezapomeňte je požádat, aby pokud možno přinesli účtenky – usnadňují proplacení a jsou zajímavé, protože i ceny učebnic v různých zemích jsou informace, které vrhají světlo na přístup ke vzdělání.

  Zamyslete se nad fotografiemi, které budete potřebovat. V našem případě jsme se rozhodli pro Mali, Papuu-Novou Guineu a Maroko, protože tyto země jsou zastoupeny ve stálé expozici. O fotografie požádejte nevládní organizace, které se zaměřují na vzdělávací projekty, nebo se můžete opět spolehnout na své přátele a kolegy. Všichni, které jsme požádali, pomohli rádi. Projekt i nápad s fotografováním a nákupem knih se jim velmi líbil, protože se tak dostali do míst, jež by jinak neviděli. Nezapomeňte: sbírka chce svůj čas.

  6. krok:

  Zpracování obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro informační tabuli a knihu. Abychom vytvořili silné a logické spojení projektu s muzejní výstavou, zkoumali jsme vzdělávací situaci sibiřských menšin v průběhu dějin Sovětského svazu.

  Požádejte své partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili.

  7. krok:

  Grafický materiál

  Vyberte obrázky a grafiky, které zdůrazňují obsah. Zeptejte se vlastníků autorských práv, zda můžete jejich materiál použít pro vzdělávací účely. V některých případech bude zřejmě nutné za použití materiálu zaplatit.

  Mnoho nových, zajímavých a velmi dobře zpracovaných infografik má UNESCO. Za svolení k přetisknutí a překladu odpovídá pařížská kancelář organizace. Je přitom lepší zavolat, než čekat na odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Svolení UNESCO obvykle poskytne.

  8. krok:

  Testování pracovního listu s abecedou

  Požádejte kolegy a jejich děti, aby si pracovní list vyzkoušeli. Je dostatečně jasný, aby návštěvníci věděli, co mají dělat? Je zajímavý, aby měli chuť si psaní vyzkoušet?

  9. krok:

  Dokončení instalace

  Dokončete výrobu tabule, knihy a pracovního listu. Požádejte své partnery o finální korektury. Zaplaťte profesionálního korektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu. Koncept odešlete designérovi.

  Kolečko úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav.

  -> Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a ušetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  10. krok:

  Instalace objektu v muzeu

  Desku připevněte, připravte krabici a naplňte ji knihami.

  Nějaké knihy se určitě „ztratí“, udělejte si proto jejich seznam. Knihy, které se sháněly mimořádně obtížně (v našem případě některé slabikáře z Mali) v expozici nenecháváme a používají se jen pro vzdělávací programy.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace oslovuje především děti pracovním listem s abecedou.

  Zápory

  • Nástroj je velmi dobře přizpůsobený okolí. To je výhoda v tom smyslu, že má silnou souvislost s výstavou. Nevýhodou je, že někteří návštěvníci prý tuto instalaci nemohli najít.

  Získané poznatky

  • Nejobtížnější částí „vzdělávací instalace“ bylo vymyslet její zaměření, protože téma je velmi široké. Plánujte ve velkém, a jednejte v malém! Časově nejnáročnější byly diskuze o zaměření instalace.

  Odkazy a další zdroje

  Organizace spojených národů: databáze pro všechny ukazatele MDGs

  www.unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

  UNESCO: databáze týkající se výchovných aspektů a souvisejících témat

  www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx

  UNESCO: Sada nástrojů pro učitele umožňující kvalitní vzdělání. Pojmenování problémů a příklady osvědčených postupů (dokument v PDF)

  www.unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229954e.pdf

  UNESCO: Vzdělání pro všechny – Zprávy globálního Monitoringu, včetně poslední zprávy z roku 2015

  www.en.unesco.org/gem-report

  UNESCO: Vzdělání jako základ rozvojových cílů po roce 2015 (dokument v PDF)

  www.unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230508e.pdf

  UNESCO: sbírka infografik a údajů o vzdělání

  www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/infographics-figures/

  Global campaign for education

  www.campaignforeducation.org/en/

  TED talk Sugaty Mitry o jeho představě prostředí pro sebevzdělávání

  www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU