Právní upozornění english português magyar České deutsch

Rovnost žen a mužů

Jsme si rovni v důstojnosti a právech?

 

Shrnutí

Tato instalace se zaměřuje na pojem „posílení postavení“ (empowerment): co je to? Jak ho lze tohoto stavu dosáhnout? Které nejlepší postupy z praxe ukazují, jak tohoto dosáhnout efektivně? A co posílení postavení znamená pro mě jako ženu, jako muže a jako obyvatele globálního severu?

Instalace je umístěna přímo do stanu marockých nomádů. Souvisí s exponátem o životním prostředí v severní Africe, a prezentuje typický nízký stolek nomádů a tzv. arabské jaro. Mnohem důležitější je souvislost s obsahem: dívky v severní a subsaharské Africe a západní Asii mají zvlášť nerovný přístup ke vzdělání a tamní ženy mají v porovnání s jinými částmi světa na trhu práce méně placené pracovní příležitosti. Němečtí návštěvníci mají navíc tendenci brát ženy ze Středního východu jako stereotypně a nadčasově „jiné“ bytosti, jež jsou protikladem „moderní“ a „osvobozené“ Evropy. V tomto případě je užitečná reflexe minulých i současných debat: například znásilnění v manželství je v Německu trestné teprve od roku 1997; debaty o kvótách pro zastoupení žen ve správních radách akciových společností jsou v zemi stále kontroverzní.

Cíle vzdělávání, politická reprezentace a hospodářské posílení postavení byly formulovány s ohledem Rozvojový cíl tisíciletí 3 („Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti“). Instalace osvětluje dosavadní úspěchy. Čelí ženy a dívky stále starým omezením, nebo se v různých částech světa setkávají s novými překážkami? Je třeba formulovat nové cíle pro nové desetiletí?

Podrobnosti

Instalaci tvoří:

 • Banner s prvním článkem deklarace lidských práv („Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech“) v protikladu se základními údaji o nerovnosti žen a mužů
 • Nízký stolek obklopený čtyřmi stoličkami
 • „Balíček karet“ s údaji o dějinách žen v Německu v protikladu se situací žen jinde (prostřednictvím hry)
 • Knihy o ženách v arabském světě a Africe, které vyzývají k četbě
 • Čtyři cedule či bannery upomínající na politické demonstrace na čtyři témata rovnosti žen a mužů:
  1. úspěchy v oblasti vzdělávání, ekonomiky a politické participace
  2. význam posílení postavení (s malou anketou týkající se představ návštěvníků o rovném postavení a rovnosti žen a mužů)
  3. rozšířenost násilí na ženách -> vede ke dvěma krátkým filmům o marockému hnutí proti §475 a násilí na ženách v Německu
  4. boj Manal al-Šarif za právo žen řídit auto.
 • Instalace poskytuje informace o cílech a úspěších v souvislosti s MDG 3. Uvádí nejlepší postupy pro posílení postavení dívek a žen a představuje ženy a dívky, jejichž činnost ovlivňuje stávající situaci a vede ke změně života v jejich komunitě. Instalace hravým způsobem podněcuje sebereflexi prostřednictvím přehledu dějin žen v Německu (s co největším zaměřením na Norimberk).
Überblick_gender

Pohled na instalaci o rovnosti žen a mužů

Table_Gender

Na nízkém stole návštěvníci najdou „balíček karet“ i konkrétní knihy na dané téma

Plakat_Gender

Jeden ze čtyř bannerů pojednává o boji Manal al-Šarif za právo žen řídit auto

Surrounding Area_Gender

Instalace je umístěna přímo do stanu marockých nomádů

  Rozpočet a zdroje

  Celkový návrh a rozvržení

  420 €

  Tisk banneru

  207 €

  4 informační tabule DinA2

  107 €

  5 karetních her (laminované karty 75 x 100mm, 37 karet v balíčku)

  246 €

  Generování tiskových dat, paušální částka

  107 €

  Stůl a 4 stoličky

  400 €

  Knihy o ženách v arabském světě

  25 €

  Tablet a nastavení

  300 €

  Ostatní malé položky pro upevnění tabulí, bannerů atd.

  40 €

  Celkem

  1852 €

  Jak na to - krok za krokem

  1. krok:

  První orientace

  Navštivte muzeum, se kterým budete spolupracovat, a seznamte se s výstavou.

  2. krok:

  Výběr obsahu       

  Společně vyberte objekt a téma, se kterým chcete pracovat. Podoba každé instalace velmi závisí na konkrétním vybraném muzeu a jeho depozitáři. Toto rozvojové téma lze spojit s předměty, jež jsou obvykle (a stereotypně) spojovány s životem žen (např. tradiční ženské oblečení, práci, domácnost, umělce, slavné ženy regionu).

  Snažte se vytvořit srozumitelnou a snadno pochopitelnou souvislost tématu se stávajícími exponáty.

  -> Držte se co nejblíže tematickému zaměření předmětu, se kterým chcete pracovat. Téma propojte s regionem, aktéry a stylem vyprávění použitého u daného předmětu.

  Zvolte jeden aspekt tématu, který je dostatečně komplexní i dobře definovaný. Chcete nabídnout přehled MDG 3? Chcete se zaměřit na určitý aspekt, např. obřízku žen?

  -> Vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je rozsáhlé a komplexní téma, ve kterém se lze snadno ztratit, doporučujeme zaměřit se na jeden až dva aspekty. V naší instalaci jsme například uvedli přehled údajů z celého světa, ale představili jsme i případovou studii, například o řízení automobilů ženami.

  K realizaci nápadu vytvořte zajímavé metody. Zjistěte, jak velký prostoru je v muzeu k dispozici, která technická zařízení může muzeum nabídnout, kterou cílovou skupinu chcete oslovit a kolik peněz můžete investovat.

  -> Myslete a začínejte v malém. Při realizaci se automaticky objeví další nové nápady, buďte proto připraveni ušetřit nějaké peníze na pozdější investice! Lze je například využít k pořízení zajímavého materiálu ke čtení, například knih o právech žen pro návštěvníky.

  3. krok:

  Pracovní plán

  Vytvořte první pracovní verzi nápadu a začleňte i nápady svých partnerů. Návrh by již měl zahrnovat plán rozpočtu, abyste mohli posoudit účelnost svého nápadu. Měl by zahrnovat i časový harmonogram realizace. Navrhněte koncept, na kterém se všichni shodnou, a pokud pracujete v týmu, pošlete jej partnerům.

  -> Zapište si každý jednotlivý krok produkce, abyste nezapomněli ani na malé detaily. Zdá se například dostatečné uvést pouze „výrobu karet“, ale zřejmě budete muset zaplatit i korektora, designéra, autorská práva, laminovaný papír a podobně.

  4. krok:

  Subdodavatelé

  Vyžadujte odhady nákladů u každého kroku produkce. Snažte se pro jeden krok získat několik odhadů nákladů, abyste mohli vybrat tu nejlepší nabídku. Celkové odhady nákladů porovnejte s rozpočtovým plánem a v případě potřeby jej upravte. V tomto případě jsme se spolehli na vlastní zdroje muzejní společnosti. Proto jsme zvolili tiskárnu, se kterou obvykle spolupracujeme.

  5. krok:

  Zpracování obsahu

  Vytvořte a sepište obsah pro informační tabule. Časově je to velmi náročné, protože studium podrobností vyžaduje čas. Požádejte partnery o korekturu první verze, abyste si možná nedorozumění hned zkraje vyjasnili. Snažte se omezit délku textu na klíčové informace.

  6. krok:

  Grafické materiály a další objekty

  Vyberte obrázky, grafiku a videa, které zdůrazní obsah. Zeptejte se vlastníků autorských práv, zda můžete jejich materiál použít pro vzdělávací účely. V některých případech bude zřejmě nutné za použití materiálu zaplatit. Organizace UN Women, Unicef, WHO a další jsou vstřícné a svolení k použití a překladu svých materiálů obvykle poskytují.

  -> Ve většině případů budete kvůli svolení vytisknout či použít materiál mezinárodních organizací vyzváni k vyplnění formuláře na internetu. Rychleji svolení získáte, pokud odpovědné osobě zavoláte. Kontakt často naleznete na domovské stránce organizace. Totéž platí pro nevládní organizace.

  -> Pro malou „anketu“, kterou mohou návštěvníci vyplnit pomocí QR kódu na svém mobilním zařízení, jsme použili program „Survey Monkey“. Pro kladení otázek existuje několik možností. Vyzkoušejte si to s kolegy a přáteli. Jsou otázky snadné a přímočaré? Získáte výsledek, se kterým se dá pracovat?

  7. krok:

  Modelování zkušebních verzí

  Vyzkoušejte stoly a stoličky. Chcete-li vyzkoušet velké informační tabule velikosti banneru, grafiku můžete promítnout na stěnu a zvětšit ji na plánovanou velikost. Tabule DinA2 se snadno vyrábějí kopírováním. Uvidíte tak, zda jejich velikost odpovídá uspořádání instalace.

  -> Bannery a billboardy vytiskněte s co nejvíce realistickými barvami.

  8. krok:

  Hra

  Shromážděte údaje pro karetní hru. My jsme zvolili 37 událostí z dějin žen a rovnosti, které byly či jsou důležité na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Na (bílé) přední straně je událost a na (červené) zadní datum. Úkolem hráčů je seřadit karty chronologicky, aniž by se podívali na jejich zadní stranu. Sepište pravidla hry a vyzkoušejte ji s kolegy a přáteli. Jsou pravidla jasná?

  -> Pokuste se zahrnout také příběhy a události z vašeho města nebo regionu.

  -> Vytvořte více balíčků karet, návštěvníci si je berou domů jako „suvenýry“ nebo se mohou ztratit. Hra je navržena tak, že nevadí, pokud chybí několik karet, nakonec však budete muset balíček vyměnit.

  9. krok:

  Výroba stolu

  Své nápady proberte s truhlářem. Začněte co nejdříve. Opět máte možnost najít místního podnikatele nebo spolupracovat či vyhledat další spolupracovníky. Norimberské Přírodovědné muzeum často spolupracuje se státními a městskými institucemi, například s městskou společností pro vytváření pracovních míst. Výhodou pro muzeum je levnější výroba; nevýhodou obtížnost jasného plánování. Může tak dojít ke zdržení.

  Práci truhláře po přijetí zkontrolujte. Při přepravě může někdy dojít k poškození (jako v našem případě).

  10. krok:

  Poslední kontroly

  Dokončete banner a tabule s designérem či autorem rozvržení. Vytiskněte je na papír, abyste viděli skutečné barvy.

  Kolečka úprav: Konečný produkt se zprofesionalizuje několika cykly úprav. Designéra požádejte o dva až tři kroky úprav. Zaplaťte profesionálního korektora, pokud jste ho zahrnuli do plánu rozpočtu.

  -> Určete zástupce z muzea, kteří musí hotový produkt schválit. Snažte se, aby byl okruh schvalovatelů malý, a šetřil se tak čas. Proces úprav by měl být pro všechny účastníky transparentní.

  11. krok:

  Instalace objektu v muzeu

  Všechno dokončete: Po schválení designér odešle konečný návrh do tiskárny. Promyslete, jak umístit banner (na strop? na stěnu?). Můžete být zapotřebí další materiál. My jsme pro připevnění tabule použili vyřazené věšáky na klobouky.

  Zhodnocení

  Klady a zápory

  Klady

  • Instalace se dá snadno upravit podle prostoru, který máte k dispozici.
  • Snadno se aktualizuje, protože výroba jednotlivých desek není nákladná.
  • Karetní hra vyzývá k vyprávění a sdílení vzpomínek. Starší lidé často uvedená fakta pamatovat.
  • Návštěvníci se rádi posadí, a instalace je vyzývá ke hře.

  Zápory

  • „Anketa“ i filmy jsou dostupné prostřednictvím QR kódu. Řada lidí nemá potřebnou aplikaci pro skenování kódu k dispozici nebo nechce sledovat filmy na soukromém telefonu. Původně jsme chtěli návštěvníkům rozdat tablety, ale v souvislosti s bezplatným Wi-Fi připojením vyvstaly právní a technické problémy.
  • Vzhledem k výše uvedeným problémům anketa, jež měla sloužit jako počitadlo, nesplnila svůj účel.

  Získané poznatky

  • Téma bylo široké, přesto jsme se nedotkli všech jeho aspektů. Méně může být více. Další informace jsme poskytli pomocí QR kódů, ty však používá jen málo lidí (viz Klady a Zápory).

  Reakce návštěvníků

  • Několik návštěvníků instalaci chválilo zejména pro její interaktivitu a hravý přístup.

  Odkazy a další zdroje

  UN Women: Valné shromáždění Organizace spojených národů vytvořilo v červenci roku 2010 Subjekt Organizace spojených národů pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen s názvem UN Women. Podívejte se na její webové stránky:

  www.unwomen.org

  WHO: Fakta o ženské obřízce od Světové zdravotnické organizace

  www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

  WHO: Zpráva o výskytu násilí na ženách, 2013

  www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en

  OSN: Zprávy o Rozvojových cílech tisíciletí ke stažení

  www.un.org/millenniumgoals/news.shtml

  "475 - When marriage becomes punishment" (Když se sňatek stává trestem): Film mladého režiséra Nadira Bouhmoucha o boji s §475 v Maroku. Paragraf 475 marockého trestního zákoníku umožňuje, aby muž, který znásilnění nezletilou, zůstal na svobodě, pokud se oběť za útočníka provdá. Dokument zkoumá důvody, proč se marocké společnosti nedaří chránit mladé ženy před znásilněním a zneužíváním. Zákon byl zrušen roku 2014.

  www.youtube.com/watch?v=1VLEQvzpa8U

  Manal al Sharif: TED talk aktivistky, která vysvětluje své aktivity na podporu práv žen v Saúdské Arábii

  www.ted.com/talks/manal_al_sharif_a_saudi_woman_who_dared_to_drive

  Tento web byl vytvořen s podporou Evropské unie a České rozvojové agentury. Za jeho obsah je zcela odpovědný EDUCON a další partneři projektu Museo Mundial a nemůže být v žádném případě vnímán jako stanovisko Evropské unie ani České rozvojové agentury.

   EU